Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2015

suchy019
frankly esoteric
Reposted fromweightless weightless viamoonlitsky moonlitsky
suchy019
suchy019
Reposted fromkauah kauah viaKohu Kohu
4193 8e5f
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viaKohu Kohu
suchy019

June 25 2015

suchy019
suchy019
0269 b537
Reposted fromBoomGifs BoomGifs
1565 b31d
Reposted frompociemucka pociemucka viasidus sidus

June 23 2015

suchy019
Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.
— Franz Kafka do Oskara Pollaka
Reposted fromfuckyeahliteratura fuckyeahliteratura vianenya nenya
suchy019
6920 0271 500
Reposted fromdonnerbart donnerbart vianenya nenya
4825 9303 500
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen vianenya nenya
suchy019
8648 296b
Reposted fromnenya nenya
suchy019
2462 7969
Reposted fromnenya nenya
suchy019
5946 5bf3
Reposted fromcavovo cavovo vianenya nenya
suchy019
2092 91b9
Reposted fromnenya nenya viasidus sidus
W srebrzyste pola chciałbym z Tobą iść
I marzyć cicho o nieznanym bycie,
W którym byś była moją samotnością,
I w noc tę prześnić całe moje życie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz – Szewcy (via cytaty-po-polsku)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viamoonlitsky moonlitsky

June 20 2015

suchy019
Reposted fromSolarion Solarion viaedcW edcW
suchy019
Play fullscreen
Reposted fromedcW edcW
suchy019
6764 8f7e
Reposted fromskibszczok skibszczok viaedcW edcW
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl